Gemeente Amsterdam Hals Over Kop Door De Speculatie Woestijn

Op hun website kondigt de gemeente Amsterdam in Mei trots aan dat, ondanks de recessie, een groot aantal investeerders geïnteresseerd zijn in het Zeeburgpad/Cruquiusweg gebied, gemakkelijk vergetende hierbij dat verschillende burger organisaties al jaren met de gemeente in strijd zijn over de plannen voor dit gebied.

Het Kopgebouw. Zijn wij in Amsterdam of Dubai?

Het Kopgebouw. Zijn wij in Amsterdam of Dubai?

In hun eigen documenten uit mei 2011 zegt de gemeente dat de nieuwe benadering voor dit gebied er een is van “laat de markt leiden, en de gemeente volgen”. In andere woorden -alle macht naar de geldmakers.

Het exacte plan dat word voorgesteld is die van een luxueuze jachthaven voor boten vanaf 9 meter. Gezien het aantal kleinere boten momenteel aanwezig in het gebied, klinkt dit niet als een plan dat toekomt aan de huidige bewoners van dit gebied.

De kroon van deze voorgestelde marina moet het controversiële zogeheten ‘Kopgebouw’ worden -een gebouw dat deze naam duidelijk draagt omdat des te hoger de verdieping de breder het gebouw word, haast een beangstigende stap naar ultramoderne architectuur. Het moet plaats gaan bieden aan een vijf-sterren hotel, kantoorruimtes, een cafe, conferentie ruimtes, fitness clubs en een parkeergarage. Momenteel staan, in de directe omgeving van de voorgestelde locatie van het “Kopgebouw”, bij de rotonde aan het eind van de Th. K. van Lohuizenlaan, verscheidene historisch waardevolle pakhuizen die omgebouwd zijn tot woonhuizen. De ongelijkwaardigheid tussen heden en toekomst is gewoonweg bijna schokkend.

De reacties op internet van verschillende bewoners op de plannen voor het “Kopgebouw” variëren ergens tussen “aanmatigend” en “megalomaan”. Wanneer je het computer getekende model van het toekomstige gebouw bekijkt op de website www.kopgebouw.nl is dit inderdaad de reactie die het teweeg kan brengen, vooral door het enorme, haast groteske contrast in stijl tussen de hoogst moderne steriliteit van het commerciële “Kopgebouw” en het bloeiende dichtbevolkte woongebied rondom de voorgestelde locatie.

Nu is het belachelijke aspect van deze kwestie, wanneer we een lid van de SP Zeeburg mogen geloven, dat het werkelijke ontwikkelingsplan van het gebied stamt uit 1943, en sindsdien nooit werkelijk is gewijzigd of verbeterd.
Volgens de wet moeten stadsvernieuwingsplannen in ieder geval eens in de tien jaar worden herzien. Wanneer het oorspronkelijke stadsvernieuwingsplan van dit gebied zou worden herzien zou dit jaren gaan duren en de kosten zouden aanzienlijk zijn. En het belangrijkste is dat rechtzaken aangespannen door locale belangenorganisaties mee moeten worden genomen in de besluitvorming.

De locale buurtorganisatie Red Het Blauw stelt dat de Gemeente zegt dat de reden van het niet wijzigen van de bestemmingsplannen voor dit gebied zou zijn dat dit te veel kost. Dit terwijl het doorzetten van de aanleg van een luxe jachthaven ook grote kosten met zich meebrengt – die uiteindelijk door de bevolking in belasting betaald zal moeten worden.

Nog een toekomstig slachtoffer van de bouw-waanzin, Cruquiusweg 91

Nog een toekomstig slachtoffer van de bouw-waanzin, Cruquiusweg 91

Bewonersbelangenorganisaties hebben over het algemeen veel kritiek op de manier waarop de gemeente blindelings haar plannen doorzet. Vooral Red Het Blauw, een organisatie die ook met het doel zich te verzetten tegen het jachthavenproject werd opgericht en die het beleid van de stad oneerbiedig en onverantwoordelijk noemt.

De manier waarop deze organisaties er tegen aankijken is dat de gemeente een organisch, cultureel en historisch rijke buurt wil vervangen voor prestigieuze gebouwen waar Amsterdam financieel gezien van zal profiteren, maar die geen culturele of historische waarden bezitten. Ze zien de plannen als stadsvernieuwing op zijn ergst. Waarom zou er prioriteit moeten worden gegeven aan anonieme hotel gasten en hooggeplaatste kantoorpiefen in plaats van aan de multiculturele lange termijn inwoners van dit gebied? Waarom deze haast perfect gevormde buurt omtoveren tot een speeltuin van de bedrijfswereld net zoals met andere delen van Amsterdam al is gebeurd?

Bloeiende leegstand op de Cruquiusweg

Bloeiende leegstand op de Cruquiusweg

We kunnen ons afvragen of gebruikers zullen staan te dringen aan de deur, zoals de gemeente zich voorstelt. In 2009 werd een hoogst modern kantoor complex op Cruquiusweg 94-100 geopened, optimistisch ‘De Nieuwe Vaart’ genoemd.
Vandaag de dag laten de grote ramen niets anders zien dan anti-kraak posters. Op de website is de wanhoop van de eigenaar te lezen, omdat het gebouw ‘per direct’ ‘te huur of te koop’ staat.

Speculanten als Amvest en Woensbergen BV zijn al jaren bezig in het gebied, ze kopen kapitaalgoederen op en laten vervolgens de panden leeg, om er op een bepaald moment later flink van te kunnen profiteren. In de toekomst, mocht de jachthaven er werkelijk komen, zal de taak van het betalen van de nieuwe infrastructuur worden gedragen door de belasting betalers van de gemeente Amsterdam, terwijl de speculanten daarentegen hun portefeuille flink zullen zien groeien.

De bedoelingen van deze firma’s worden duidelijk wanneer we kijken naar de Dapper en Czaar Peter buurt, waar soortgelijke angstaanjagende scenario’s zich al hebben voorgedaan, zij het op een minder kluchtig schaal dan de plannen voor het Zeeburgpad/Cruquiusweg gebied: na verschillend tussenhandel, zijn de oorspronkelijke bewoners van het gebied, de sociale huurders, weggedreven, zodat geldwolven de voormalig sociale huurwoningen konden verkopen aan de “hogere” lagen van de bevolking. Een duidelijk voorbeeld van het steeds verder uitspreidende proces van gentrificatie.

Toekomstig pretpark voor yuppen, Cruquiusweg 78 t/m 82

Toekomstig pretpark voor yuppen, Cruquiusweg 78 t/m 82

Zoals eerder al vernoemd zijn belangenorganisaties als ‘Red Het Blauw’ en Vereniging Zeeburgs Boten Overleg’ al jaren verwikkeld in een juridische strijd met de gemeente over de ontwikkelingsplannen; de gemeente aan de andere kant heeft nochtans elke vorm van bewonersinspraak geweigerd.

De laatst gedenkwaardige gebeurtenis van het gebied was in 2009, namelijk de sloop van een honderd jaar oude pier en honderd jaar oude pakhuizen, voormalig gelegen aan de Zeeburgkade en de Cruquiusweg. Een burger comité eiste al in 2006 dat de gebouwen, waarvan zij vonden dat ze bepalend waren voor het karakter van de buurt, toegevoegd zouden worden aan de Nationale Monumenten lijst. Het verzoek voor deze rechtszaak liep nog als de gebouwen zijn gesloopt. Bovendien gebeurde dit op een dubbel illegale manier: Mussen en vleermuizen hadden huisvesting gevonden in de meest vervallen huizen, en beide soorten zijn als beschermde diersoorten opgenomen in de Nederlandse Flora en Fauna wet.

In de periode direct voorafgaand aan de sloop van de gebouwen, hebben burgers, veel van hen bewoners in de directe omgeving van de gebouwen, zichzelf georganiseerd en campagne gevoerd zowel door gerechtelijke procedures als ook door directe actie, als bezetting van de gebouwen en de terreinen eromheen. Een groep krakers heeft hen toen geholpen met een solidariteit actie, hopende een democratisch dialoog tussen burgers en gemeentebestuurders op gang te brengen, wat de Gemeente de jaren ervoor altijd had geweigerd. Hierin werden de krakers gesteund door meer dan tien organisaties, onder hen het Zeeburg deel van de Socialistische partij, groen links, en evenzo expertenorganisaties in bescherming van architectonische erfgoed als Cuypergenootschap en het Atelier van Bouwmeesters. De voormalige locaties van de pakhuizen zijn vandaag de dag nog steeds leeg.

Zeeburgerpad 54, voormalige bakkerij gekraakt in april 2005

Zeeburgerpad 54, voormalige bakkerij gekraakt in april 2005

Andere kraakpanden in de buurt waren het in 2005 gekraakte Zeeburgpad 54, een voormalige bakkerij. Het werd ontruimd voor sloop en het terrein waar het gebouw op stond is sindsdien braakliggend terrein. In 2006, werd Cruquiusweg 79 gekraakt, kort daaropvolgend ontruimd om het vervolgens weer leeg te laten. Het werd herkraakt, weer ontruimd, waarop leegstand wederom het gevolg was. In april 2011 kraakte een groep mensen Zeeburgpad 13-14, eigendom van een speculant in het bezit van een groot kapitaal in vorm van leegstaande panden in het gebied. Het besproken huis werd drie maanden later ontruimd.

Nu wil de gemeente de Cruquiusweg 86 ook toevoegen aan de lijst van troosteloosheid. Zoals hiervoor al beschreven ‘is de hoeveelheid leegstaande vierkante meters op de Cruquiusweg indrukwekkend.’ Het gebied word kunstmatig onderdrukt door het arrogante, hebzuchtige, haast autistische beleid van de gemeente Amsterdam, die de laatste jaren in deze kwestie systematisch weigeren samen te werken met de bevolking. Dwingend door hun onredelijke en uiteindelijk verwoestende plannen negeren zij een van de leerstellingen die legaal is geïntegreerd in de Nederlandse democratie.

Gekeken naar een buurt die al jaren aan het strijden is, en welke situatie zelf deel is van een stadsbrede klassenstrijd van de langzamerhand ondergeschikte laagste lagen van de bevolking van karakteristieke buurten, verwijderd om ruimte te maken voor winstgevendheid, is de woongroep van de Cruquiusweg 86 niet van plan de buurt die zij zo lief hebben in de steek te laten.

Posted in News | Comments Off

Gemeente Amsterdam Headlong Through The Speculation Desert

On its website the Gemeente Amsterdam proudly announces that, despite the recession, a large turnout of investors interested in the Zeeburgerpad/Cruquiusweg area appeared on their event in May, conveniently forgetting hereby that several citizen organisations have been in a fierce battle with the Gemeente about the development plans of the area for years.

Het Kopgebouw. Zijn wij in Amsterdam of Dubai?

Het Kopgebouw. Zijn wij in Amsterdam of Dubai?

In their own documents of May 2011 the Gemeente says that the new approach for the area is one of “letting the market lead, and the Gemeente follow”. In other words – all might to the moneymakers.

The precise plan that is proposed is that of a luxury marina for boats 9-meters and longer. Given the number of smaller boats currently moored in these waters, this plan definitely does not sound like it is going to include the current inhabitants of the area. The “crowning point“ of the propositioned marina is supposed to become the so-called “Kopgebouw” – a building apparently so named because its upper floors are planned to strangely curve outwards in a frightful stab at ultramodern architecture.

It should house a five-star hotel, offices, a café, conference rooms and fitness clubs as well as offices and a car park. At present, in the immediate vicinity of proposed location of the “Kopgebouw”, at the round-about at the end of Th. K. van Lohuizenlaan, several rows of
historically valuable warehouses converted into living spaces are located. The disparity between present and future is pretty near shocking. Internet reactions of local residents vary in calling the plans for the “Kopgebouw” something on a scale between “pretentious” and “megalomaniac”. Looking up the computer animated model of the future building on the website http://www.kopgebouw.nl this is indeed the reaction which may impress itself on you, especially because of the enormous, almost grotesque contrast in style between the highly-modern sterility of the commercial ‘Kopgebouw’ and the thriving, densely populated living area surrounding its proposed location.

Now, the ludicrous aspect of this affair is that, if we believe a member of the SP Zeeburg, the actual development plan for the area dates to 1943, and has not been significantly changed or even amended since. By the law urban development plans have to be revised every ten years. If the official area development plan was overhauled according to all rules of the law, this would take years and the cost would be considerable. Most of all, court cases opened in complaint by local citizen organizations would have to be taken into account.

The neighbourhood organization Red Het Blauw states that the reason given for not revising the current proposal is that going through the motions of officially changing the area development plans would suck too much money out of the city’s treasury. As if persisting with the project of a luxury marina did not involve substantial expenditures which would consequently have to be born by tax payers.

Nog een toekomstig slachtoffer van de bouw-waanzin, Cruquiusweg 91

Nog een toekomstig slachtoffer van de bouw-waanzin, Cruquiusweg 91

Citizen organizations have much to criticize about the way the Gemeente charges forward with their blinkers on. Most of all Red Het Blauw, an organization that was opened for the very purpose of showing force against the marina project, and which has called the city’s course of action “disrespectful” and “irresponsible”.

The way these organizations see it is that the Gemeente wants to replace an organic, culturally and historically rich neighbourhood with buildings prestigious and financially profitable for Amsterdam, but without any cultural or historical value. They see this as urban planning at its worst. Why should precedence be given to anonymous hotel guests and high class office workers over the multicultural long-term inhabitants of the area? Why transform this perfectly viable neighbourhood into another anti-septic playground of the business world as other parts of Amsterdam already have been?

Bloeiende leegstand op de Cruquiusweg

Bloeiende leegstand op de Cruquiusweg

And let’s remark that it is doubtful that many people are really going to jump at the new opportunities: In 2009 there was a whole song and dance made about the opening of a new, multifunctional office building, optimistically named ‘De Nieuwe Vaart‘, just two addresses down on the Cruquiusweg. More than two years later the large glass windows of the huge building sport nothing than anti-squat posters. On its website the owner’s desperation transpires as he announces it to be “immediately [...] both for rent or for sale”.

Speculators such as Amvest or Woensbergen BV have been busy in the area for years, buying up assets, leaving the premises empty, “piling them up”, so to speak, for eventual huge profits. At a future date, should the marina project be set up in earnest, the burden of constructing new local infrastructures will be carried by the tax payers of the Gemeente of Amsterdam, whereas speculators will cash in big time.

The intentions of these firms become clear when looking to the nearby Dapper and Czaar Peter neighbourhoods where this very dreaded scenario has already taken place, albeit on an indeed less farcical scale than what is planned for the Zeeburgerpad/Cruquiusweg area: After all sorts of intermediary trade and transactions, the original residents of the neighbourhoods, social renters, have well-nigh all been driven away, so the money-grubbers could sell the former social housing estates to “more prosperous” layers of society. A prime example of the wide-spread, ugly process of gentrification.

Toekomstig pretpark voor yuppen, Cruquiusweg 78 t/m 82

Toekomstig pretpark voor yuppen, Cruquiusweg 78 t/m 82

As already said, neighbourhood organizations such as Red Het Blauw, or Vereniging Zeeburgs Boten Overleg, have been in judicial struggle with the Gemeente about the development plan for years; the Gemeente on its side has refused any citizen-inclusive modus operandi for as long. The last momentous thing that happened in the area was, in 2009, the demolition of a one hundred years old pier and a hundred years old customs warehouses, formerly situated on the Zeeburgerkade and the Cruquiusweg. A citizen’s committee had handed in a demand to put the buildings, which they felt added to the area’s character, on the National Heritage List as early as 2006, but this was declined in view of the Gemeente’s plans for the area. The appeal for this court-case was still running when the Gemeente moved in brandishing their thus illegally acquired demolition permit. Furthermore, the buildings were demolished in a doubly illegal manner, sparrows and bats having housed in some of the most dilapidated buildings, both of which species are protected under the Dutch Flora- and Fauna Law.

In the period immediately preceding the destruction of the buildings, citizens, many of them from the immediate neighbourhood, organized themselves to campaign on a judicial level as well as by direct action, such as occupation of the buildings and terrains in question. The battle drew out for weeks but was ultimately lost. A group of squatters helped with a solidarity action, wanting to help instigate the democratic dialogue between citizens and municipality which the latter always neglected. In this the squatters were supported by more than ten associations, among which the Zeeburg branch of the Socialist Party, the Green Party as well as organizations expert in protection of architectural patrimony such as the Cuypersgenootschap and the Atelier van Bouwmeesters. To date the former location of the warehouses are still empty lots.

Zeeburgerpad 54, voormalige bakkerij gekraakt in april 2005

Zeeburgerpad 54, voormalige bakkerij gekraakt in april 2005

Other squats in the neighbourhood included, in 2005, Zeeburgerpad 54, an erstwhile bakery. It was evicted for demolition and the building’s former site has now been a wasteland for years. In 2006, Cruquiusweg 79 was squatted and subsequently evicted in order to be left unoccupied again. It was then re-squatted, again evicted, with once more only emptiness to follow. In April 2011 a group of people squatted Zeeburgerpad 13-14, property of a speculator with much capital in the form of abandoned buildings in the area. The house in question was evicted around three months later.

Now they want to add the Cruquiusweg 86 to the list of desolation. As we have written elsewhere, ‘the amount of empty square meters [on the Cruquiusweg] is impressive’: The area is artificially stifled by the arrogant, avaricious and near-autistic policies of the Gemeente Amsterdam, who over the past few years have systematically refused Public Participation in this matter, forcing through their unreasonable and ultimately devastating plans ignoring one of the tenets legally integrated into the Dutch system of democracy.

In view of the context of a neighbourhood fighting for years, and whose situation itself is part of a city-wide class struggle of the gradually marginalized lower class inhabitants of characteristic neighbourhoods, expelled to make space for the illustrious and lucrative, the living group of the Cruquiusweg 86 is not ready to abandon a neighbourhood which they appreciate a lot.

Posted in News | Comments Off

Oprotbrief Drenth B.V.

De bewoners van Cruquiusweg 86 ontvingen een oprot brief van de Drenth BV.

oprot brief van Drenth B.V.

Posted in News | Comments Off

Cruquiusweg 86 bedreigd

Cruquiusweg 86 wordt nu bedreigd. De voormalige garage is gekraakt sinds zondag 28 maart 2010. Onlangs heeft de eigenaar, de gemeente Amsterdam, een brief gestuurd.

Cruquiusweg 84-86

Cruquiusweg 84-86

De voormalige huurder J. Drenth BV, die volgens de gemeente nog steeds een huurcontract zou hebben, is vertrokken in 2007, oorspronkelijk omdat het gebouw gerenoveerd moet worden. Volgens de KvK is J. Drenth BV eigendom van Bangroep Vastgoed Exploitatie BV en verhuisd in oktober 2008 naar Grutterij 7-9 in Amstelveen.

Bij binnenkomst ontdekten de krakers dikke lagen stof en post en kranten die niet waren opgehaald sinds 2007. Al snel na de kraakactie werd J. Drenth BV op de hoogte gebracht dat zij hun oude papieren op konden komen halen. Daarna hebben zij niets meer van J. Drenth BV gehoord. Het is zelfs de vraag of J. Drenth BV is geïnformeerd over de eerder genoemde brief.

Controversiële gebouw op het terrein voormalige douaneloodsen?

Controversiële gebouw op het terrein voormalige douaneloodsen?

Er zijn geen concrete plannen gemaakt voor de Cruquiusweg 84-86 door de stad Amsterdam. Noch de gemeente, noch J. Drenth BV heeft een andere huurder naar voren weten te schuiven. Uiteindelijk heeft de gemeente Amsterdam intenties het terrein Cruquiusweg 84-86 te verkopen, maar het is duidelijk dat projectontwikkelaars op het moment niet staan te dringen. De wijk is een groot speculatiegebied, maar als gevolg van de financiële crisis zijn de ontwikkeling op alle fronten tot stilstand gekomen. In de directe omgeving van de Cruquiusweg kun je terreinen vinden die al jaren leeg staan, en de hoeveelheid vierkante meters die is bezet door anti-kraak is indrukwekkend. Deze gang van zaken is kenmerkend voor de ondoelmatigheid waarmee het huisvestingsbeleid van de gemeente Amsterdam wordt uitgevoerd. Een belachelijk project dat op een paar meter afstand van de Cruquiusweg 84-86 gepland is, is een commerciële jachthaven van ruim 200 boten in de Entrepothaven.

In de brief wordt beweerd dat de politie in juli klachten heeft ontvangen over de krakers, die het gebouw zouden hebben beschadigd en vuur zouden hebben gemaakt. Deze bewering is absoluut ongegrond. De krakers zijn nooit door de politie benaderd, en hebben al helemaal geen brand of andere schade aan het pand toegebracht. Integendeel: de krakers onderhouden het gebouw en maken het leefbaar.

Brandgevaarlijke situatie met een kampvuur?

Het enige feit waar dit naar zou kunnen verwijzen is een barbecue die ooit is gehouden in de geasfalteerde tuin, vijf meter buiten het gebouw. Wie houdt er geen barbecue in Amsterdam tijdens de zomer? Onnodig te vermelden dat we niet meer zullen barbecueën op de Cruquiusweg.

De gemeente beweert dat noch de politie noch de handhaving is toegelaten tot het gebouw. In feite was de enige bezoeker die de krakers zich kunnen herinneren iemand die een week tot tien dagen voor de brief langskwam en beweerde een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam te zijn, maar zich op geen enkele manier als gemeenteambtenaar kon identificeren.

Het is duidelijk, is er geen overtuigende reden om het gebouw in zijn oude staat van leegte en verval te laten terugkeren, en de woongroep van hun huis te beroven. De groep beschouwd de redenen die door de Gemeente Amsterdam zijn gegeven niet als steekhoudend en is niet bereid om te vertrekken.

Posted in News | Comments Off

Cruquiusweg 86 under threat

Cruquiusweg 86 is now under threat. The former car repair workshop was squatted since sunday, 28th of March 2010. Recently the owner, the City of Amsterdam, sent a letter.

Cruquiusweg 84-86

Cruquiusweg 84-86

The former renter J. Drenth B.V., who is still claimed to be on a rental contract by the city, left in 2007, originally because the building should undergo renovation. According to the KvK, J. Drenth B.V., property of Bangroep Vastgoed Exploitatie B.V., moved in October 2008 to Grutterij 7-9, Amstelveen.
Upon entering the squatters discovered thick layers of dust and mail and newspapers not picked up since 2007. Soon after the squatting action J. Drenth B.V. was informed they could come to pick up their old papers. Nothing ever followed, or was ever heard of J. Drenth B.V. again. It can even be questioned whether J. Drenth B.V. was informed at all about being mentioned in said letter.

Controversiële gebouw op het terrein voormalige douaneloodsen?

Controversiële gebouw op het terrein voormalige douaneloodsen?

There are no concrete plans made for the Cruquiusweg 84-86 by the City of Amsterdam, and neither has any other renter materialized. At the last stretch, the City of Amsterdam may have intentions of selling the terrain Cruquiusweg 84-86, but it is evident that project developers are not rushing to the door. The neighborhood is a high speculation area, but because of the financial crisis development has stalled in many ways. In the immediate vicinity of Cruquiusweg terrains having been left empty for years can be found, and the amount of square meters occupied by anti-squat is impressive. This state of affairs is characteristic of the ineffectiveness with which the housing policies of the City of Amsterdam are carried out. One preposterous project that is already planned a few meters away from the Cruquiusweg 84-86 is a commercial marina for 200 boats in the Entrepothaven.

In the letter it is claimed that in July the police received complaints about the squatters’ damaging the building and making a fire. This claim is absolutely unfounded, the squatters do not remember being contacted by the police whatsoever, let alone any making of fire or other damage being inflicted. On the contrary, the squatters are maintaining the building up to livable standards.

Dangerous situation with a camp fire?

A barbecue was once held in the asphalted yard five meters outside. Who does not barbecue in Amsterdam during the summer? Needless to say we won’t barbecue anymore at the Cruquiusweg.

The city claims that neither the police nor the Handhaving were not let inside the building. In point of fact, the only instance that is remembered is a visitor who appeared one week to ten days before the letter claiming to be a representative of the City of Amsterdam, but who could not identify himself with any document at hand.

It is evident, there is no cogent reason the building should continue its former state of emptiness and dilapidation, and the living group inside be deprived of their home. The group does not consider the reasons given by the City of Amsterdam as being valid and is not ready to leave.

Posted in News | Comments Off

Oprotbrief gemeente

De bewoners van Cruquiusweg 86 ontvingen een oprot brief van de gemeente.

Posted in News | Comments Off